HR

HOSTIN d.o.o.

Šubićeva 29, 10000 Zagreb
Croatia

Prodaja:
T1. ++385 1 4593090
T2. ++385 1 4592935
F. ++385 1 4593132
E. booking@hostin.hr

Marketing:
T1. ++385 1 4592946
F. ++385 1 4593132
E. marketing@hostin.hr

 

Opći ugovorni uvjeti za nabavu robe

Opći Ugovorni uvjeti za nabavu robe (OUUR) čine sastavni dio Narudžbenice o nabavi robe tijekom trajanja Ugovornog odnosa. Za sva pitanja koja nisu regulirana u Narudžbenici ili u ponudi koja je sastavni dio Narudžbenice, primjenjuju se odredbe navedene u OUUR.
U slučajevima gdje postoji proturječnost između  Narudžbenice i OUUR, primjenjuju se uvjeti Narudžbenice.
Prihvaćanjem Narudžbenice Prodavatelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem OUUR i Etičkog kodeksa INA Grupe koji time postaju obvezujući za Prodavatelja. Cjelovita verzija Etičkog kodeksa dostupna je na službenoj web stranici INA- Industrija nafte, d.d. Etički kodeks

Dokument Opći Ugovorni uvjeti za nabavu robe izdan je od strane HOSTIN d.o.o., Šubićeva 29, Zagreb
Datum izdavanja: 01. Lipanj 2012.
Dokument Opći Ugovorni uvjeti za nabavu robe stupa na snagu s datumom izdavanja.

POJMOVI

Roba: (materijal, oprema itd.) navedena u Narudžbenici koju Prodavatelj treba dostaviti Kupcu kako je predviđeno Narudžbenicom.
Ugovorne strane: Prodavatelj i Kupac zajedno.
Kupac: HOSTIN d.o.o.
Narudžbenica: Opći pravno-obvezujući dokument uspostavljen između Ugovornih strana, na temelju kojeg je Prodavatelj u pravilu obavezan isporučiti, a HOSTIN d.o.o. platiti naknadu za zaprimljenu Robu. Nakon što ju Prodavatelj prihvati bez izmjena u njenom sadržaju ili s izmjenama prihvaćenim od strane Kupca te je potvrđena od obje Ugovorne strane zajedno s OUUR, nastaju prava i obveze između ugovornih strana.
Nabavna cijena: cijena Robe i njezina valuta navedena u Narudžbenici. Nabavna cijena uključuje troškove navedene i podrobnije opisane u Narudžbenici (ili ponudi). Ukoliko nije drugačije predviđeno u Narudžbenici, nabavna cijena uključuje troškove pakiranja, prijevoza do mjesta isporuke, osiguranja, kao i sve dodatne i administrativne troškove, uključujući troškove vezane uz uvoznu dozvolu. Jedinične/ukupna cijene Robe ne sadrže u sebi obračunat iznos PDV-a već će se isti posebno obračunati i zasebno iskazati na računima kojeg  PRODAVATELJ ispostavlja HOSTIN-u sukladno važećim zakonskim propisima na dan nastanka porezne obveze
Prodavatelj: svi Ugovorni partneri koji isporučuju Robu Kupcu u zamjenu za plaćanje.
Zapisnik o primopredaji robe: dokument unaprijed određenog sadržaja i broja primjeraka koji potvrđuje urednu primopredaju Robe Prodavatelju.

PREDMET

Prodavatelj prodaje, a HOSTIN d.o.o. kupuje Robu, u skladu s Prodavateljevom Ponudom koja čini sastavni dio Narudžbenice.

CIJENA

Jedinične cijene Robe iz Ponude su fiksne/nepromjenjive za vrijeme važenja Ugovornog odnosa. Ugovorne strane izričito utvrđuju da su ukupnom cijenom Robe obuhvaćeni svi zavisni troškovi, takse, davanja, odnosno svi ostali izdaci koji se mogu pojaviti u tijeku realizacije Narudžbenice, osim PDV-a.
Na zahtjev HOSTIN d.o.o. Prodavatelj je dužan predočiti izračun cijene na temelju količine i detaljnog tehničkog sadržaja.

PRIJENOS NARUDŽBENICE, USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA)

Prodavatelj ne može prenijeti Narudžbenicu (u cijelosti, a ni djelomično) trećoj strani, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.
Prodavatelj ne može svoja potraživanja po Narudžbenici ustupiti (cedirati) trećoj strani, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.
Prethodna pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja.

PRIHVAĆANJE NARUDŽBENICE

Na temelju ponude, Kupac dostavlja Prodavatelju Narudžbenicu za isporuku Robe. Prodavatelj prihvaća Narudžbenicu i OUUR u roku od 5 radnih dana nakon primitka Narudžbenice u pisanoj formi sukladno navedenom u Narudžbenici.
Ugovorne strane će također smatrati da su Narudžbenica i OUUR prihvaćeni ako Prodavatelj ne potvrdi Narudžbenicu u gore navedenom roku, ali u tom roku isporuči Robu navedenu u Narudžbenici.

IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Po izvršenoj isporuci Robe, Prodavatelj će HOSTIN-u ispostaviti račun za isporučenu i preuzetu Robu u roku od najkasnije 3 dana od dana primopredaje Robe. Datum računa i datum isporuke na računu mora biti identičan datumu primopredaje Robe na otpremnici.

Račun mora, pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u, sadržavati i slijedeće:
  • broj Ugovora
  • pečat i potpis ovlaštene osobe Prodavatelja
  • datum DVO i rok plaćanja
  • druge podatke u skladu s važećim zakonskim propisima
Plaćanje će se vršiti na osnovu 1 (jednog) original Računa naslovljenog na:
HOSTIN d.o.o.
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

i dostavljen na:
Hostin d.o.o.
P.P. 52
10144 Zagreb


Pod pretpostavkom da je račun ispravan, odnosno da je izdan sukladno odredbama ovog članka, HOSTIN će isti račun platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa (DVO-a). DVO nastaje datumom izvršenja isporuke što se potvrđuje ovjerom Otpremnice od strane HOSTIN-a. 
 
U slučaju da račun nije ispravan, odnosno da nije izdan sukladno odredbama ovog članka HOSTIN će Prodavatelju vratiti original računa na ispravak, a Prodavatelj je dužan ispravan račun ponovo dostaviti HOSTIN-u u roku od 3 (tri) dana.
HOSTIN d.o.o. dužan je platiti samo stvarno preuzetu količinu Robe.

ROK I MJESTO/PARITET ISPORUKE

Prodavatelj će isporučiti Robu HOSTIN-u u roku naznačenom na Narudžbenici.

Roba će biti isporučena na lokaciji i prema paritetu naznačenom na Narudžbenici.

Rokovi se računaju kalendarski, osim ukoliko nije posebno regulirano da je riječ o računanju rokova prema radnim danima. Radnim danom smatra se svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom. Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne u dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje/ispunjenje obveze ističe naredni radni dan.

INSPEKCIJA

Prodavatelj je dužan prezentirati HOSTIN-u  Proizvođačev certifikat o kvaliteti i kvantiteti i certifikat o kontroli izrade.

PAKIRANJE ROBE

Roba će biti isporučena u standardnom pakiranju i deklarirana kako to propisuje važeći Zakon o normizaciji te prema pravilima struke za tu vrstu Robe.

PRIMOPREDAJA ROBE I OBVEZE PRODAVATELJA I KUPCA

Prodavatelj je obvezan najkasnije 5 dana (osim ako nije drugačije naznačeno u Narudžbenici) prije isporuke Robe pisanim putem obavijestiti HOSTIN d.o.o. o spremnosti Robe za isporuku, te navesti opis, količinu i vrijednost Robe.
Prilikom primopredaje, Prodavatelj je dužan uz Robu dostaviti dokumente naznačene na Narudžbenici.
U postupku primopredaje Robe, ovlaštena osoba HOSTIN-a svojim potpisom na Otpremnici ovjerava da je Roba preuzeta u količini navedenoj na otpremnici i bez vidljivih vanjskih nedostataka/oštećenja. S primopredajom Robe na naznačenom paritetu, na HOSTIN prelazi i pravo vlasništva nad Robom.

Ukoliko se prilikom primopredaje Robe utvrde razlike između količine Robe naručene po dispoziciji i stvarno isporučene količine Robe (osim u slučaju kada je riječ o dopuštenom +/- odstupanju uobičajenom za vrstu Robe koja se nabavlja), HOSTIN d.o.o. će preuzeti stvarno isporučenu količinu Robe, međutim takva isporuka se neće smatrati urednom te će Prodavatelj, pored obveze na cjelovitu isporuku u roku koji mu za to odredi HOSTIN d.o.o. biti dužan HOSTIN-u platiti i ugovornu kaznu sukladno Narudžbenici, za cjelokupni period kašnjenja.

Ukoliko prilikom primopredaje Robe budu utvrđene vanjske nepravilnosti/nedostatci na Robi, takva Roba se ne preuzima od Prodavatelja, već ju je Prodavatelj dužan zamijeniti s drugom Robom bez nedostataka, uz obvezu snošenja ugovorne kazne sukladno prethodnoj odredbi ovog članka.
Svi troškovi ponovljene isporuke padaju na teret Prodavatelja.
Ukoliko niti u naknadnom roku Prodavatelja ne bi izvršio isporuku ugovorenih količina Robe, ili bi zbog nedostataka na Robi, ponovljena primopredaja bila ponovno neuspješna, HOSTIN d.o.o. stječe pravo raskinuti Narudžbenicu bez obveze davanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova. Narudžbenica se u ovom slučaju raskida jednostranom Izjavom o raskidu kojeg HOSTIN d.o.o. dostavlja Prodavatelju poštom preporučeno.

PRIJELAZ RIZIKA

Rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi s Prodavatelja na HOSTIN trenutkom uspješno izvršene primopredaje Robe na naznačenom paritetu.

GARANCIJA

PRODAVATELJ garantira trenutkom izvršene primopredaje da je ROBA koja se isporučuje prema Narudžbenici: odgovara zahtjevu, specifikaciji i udovoljava svrsi za koju je namijenjena, ponudi PRODAVATELJ-a (a s čime je PRODAVATELJ bio prethodno upoznat) te da nema nedostatak koji bi proizašao iz bilo kojeg postupka ili propusta, a koji bi se mogli pokazati kod uobičajene upotrebe Robe.
 
Ukoliko se nakon izvršene primopredaje utvrdi da na Robi postoje nedostatci, HOSTIN je  dužan bez odgađanja, pisanim putem, obavijestiti PRODAVATELJ-a o istom nedostatku, uz obvezu HOSTIN-a da u pisanoj obavijesti opiše utvrđene nedostatke te odredi rok u kojem je PRODAVATELJ dužan izvršiti zamjenu Robe.
 
Zamjena neodgovarajuće Robe od strane PRODAVATELJ-a biti će izvršena u najkraćem mogućem roku, a ne duže od 30 dana od dana izvršene reklamacije sukladno prethodnom stavku ovog članka.
Sve troškove prijevoza i osiguranja kao i ostale troškove u vezi reklamacije snositi će PRODAVATELJ.
 
U svakom slučaju HOSTIN zadržava pravo na naknadu prouzročene štete.

UGOVORNA  KAZNA

Ako PRODAVATELJ kasni u ispunjenju svoje ugovorne obveze, ili istu u ugovorenom roku neuredno ispuni, biti će dužan platiti HOSTIN-u ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja do potpunog, odnosno urednog ispunjenja, u visini __ 0,2 __% od vrijednosti Narudžbenice.  Maksimalan iznos ugovorne kazne koju HOSTIN ima pravo naplatiti po svakom slučaju zakašnjenja, sukladan je duljini trajanja naknadnog roka kojeg je HOSTIN odredila za ispunjenje obveze od strane PRODAVATELJA. Ukoliko u naknadnom roku PRODAVATELJ ne ispuni svoju obvezu, Narudžbenica se ima smatrati raskinutom.
 
HOSTIN ima pravo naplatiti ugovornu kaznu i kad iznos ostvarene ugovorne kazne premašuje visinu štete koju je HOSTIN pretrpjela zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ugovorne obveze od strane PRODAVATELJA, a i kad HOSTIN nije pretrpjela nikakvu štetu.
 
PRODAVATELJ pristaje ispostaviti račun umanjen za iznos obračunate ugovorne kazne ili knjižno odobrenje u roku od  5 dana od obostrano prihvaćene vrijednosti obračuna, a ukoliko to ne učini , HOSTIN isplaćuje ukupnu cijenu umanjenu za iznos obračunane ugovorne kazne.

VIŠA SILA

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon ispostave Narudžbenice, a prije dospjelosti ugovorne obveze, koji se nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga ugovorna strana.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo trajno i potpuno nemoguće, prestaje i obveza druge ugovorne strane, a u odnosu na Narudžbenicu smatrat će se da je isti prestao po sili zakona.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo samo djelomice nemoguće, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem (telefaksom, poštom preporučeno) najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka/prestanka događaja, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te joj predočiti relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja i njenih posljedica, kao i opseg i procijenjenu duljinu trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ovakve obavijesti.

Ukoliko je zbog nastupa više sile Prodavatelj onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza dulje od 30 dana, HOSTIN  d.o.o. zadržava pravo raskinuti Narudžbenicu, bez ikakvih štetnih posljedica po sebe, s čime je Prodavatelj neopozivo suglasan.


ČUVANJE POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane za  Narudžbenicu i njezinu realizaciju, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnima trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Narudžbenice.
Ova obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:
(I) javno poznate informacije, ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila, ili
(II) informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma Narudžbenice, ili
(III) informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija, ili
(IV) informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon.
Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.
Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja Narudžbenice.

RASKID

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ugovorni odnos ukoliko druga ugovorna strana krši odredbe ovih OUUR i Narudžbenice, odnosno ne izvršava preuzete ugovorne obveze na način i u utvrđenim rokovima, a navedene propuste ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.

Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju pisanim putem, poštom preporučeno, čime naknadni rok počinje teći. Ukoliko u navedenom roku prekršitelj ne uskladi svoje ponašanje sa svojim ugovornim obvezama, Narudžbenica se smatra raskinutom bez potrebe davanja ikakvi daljnjih obavijesti ili izjava.

Ukoliko iz držanja koje od ugovornih strana proizlazi kako ista neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom primjerenom roku, ili ista izjavi da istu neće uopće ispuniti, Narudžbenica se smatra raskinutom i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje.

U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojih razloga nije u mogućnosti isporučiti HOSTIN-u dio ugovorene Robe, HOSTIN d.o.o. zadržava pravo djelomičnog raskida Narudžbenice, kao i pravo da postupajući s pažnjom dobrog gospodara izvrši nabavu druge robe koja će odgovarati kvaliteti i količini ugovorene, a neisporučene Robe, sukladno važećim tržišnim uvjetima i na trošak Prodavatelja. Međutim, Prodavatelj će biti dužan nastaviti s izvršenjem preostalog dijela Narudžbenice. U svakom slučaju HOSTIN  d.o.o. zadržava pravo na naknadu svake, time prouzročene, štete.

HOSTIN d.o.o. također ima pravo u bilo koje vrijeme i s trenutnim učinkom raskinuti Narudžbenicu, ako nad Prodavateljem bude otvoren stečajni, ili likvidacijski postupak, ili isti postane insolventan. U slučaju raskida iz navedenog razloga, HOSTIN  d.o.o. neće biti dužan Prodavatelju podmiriti bilo koji iznos naknade štete uslijed prijevremenog prekida ugovorne suradnje, ali zadržava pravo potraživati time prouzročenu štetu.

RJEŠAVANJE  SPOROVA

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.
Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Za sve ono što nije regulirano Narudžbenicom i ovim OUUR primjenjivat će se primarno odredbe Zakona o obveznim odnosima.