HR

HOSTIN d.o.o.

Šubićeva 29, 10000 Zagreb
Croatia

Prodaja:
T1. ++385 1 4593090
T2. ++385 1 4592935
F. ++385 1 4593132
E. booking@hostin.hr

Marketing:
T1. ++385 1 4592946
F. ++385 1 4593132
E. marketing@hostin.hr

 

Opći ugovorni uvjeti za nabavu usluge

Opći ugovorni uvjeti za nabavu usluga

Opći Ugovorni uvjeti za nabavu Usluga (OUU) čine sastavni dio Narudžbenice o nabavi usluga tijekom trajanja Ugovornog odnosa. Za sva pitanja koja nisu regulirana u Narudžbenici ili u ponudi koja je sastavni dio Narudžbenice, primjenjuju se odredbe navedene u OUU.
U slučajevima gdje postoji proturječnost između Narudžbenice i OUU, primjenjuju se uvjeti Narudžbenice.
Prihvaćanjem Narudžbenice Izvršitelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem OUU i Etičkog kodeksa INA Grupe koji time postaju obvezujući za Izvršitelja. Cjelovita verzija Etičkog kodeksa dostupna je na službenoj web stranici INA- Industrija nafte, d.d.  / Etički kodeks 

Dokument Opći Ugovorni uvjeti za nabavu usluga izdan je od strane HOSTIN d.o.o., Šubićeva 29, Zagreb
Datum izdavanja: 01. Siječanj 2012.
Dokument Opći Ugovorni uvjeti za nabavu usluga stupa na snagu s datumom izdavanja.

DEFINICIJE

Usluga: navedena u Narudžbenici. Izvršitelj istu izvršava sukladno propisanom u  Narudžbenici.
Ugovorne strane: Izvršitelj i Naručitelj zajedno.
Naručitelj: HOSTIN d.o.o.
Narudžbenica:  Naručiteljeva specifikacija Usluge koju će nabaviti od Izvršitelja. Nakon što ju Izvršitelj prihvati bez izmjena u njenom sadržaju, ili s izmjenama prihvaćenim od strane Naručitelja te je potvrđena od obje ugovorne strane zajedno sa ovim OUU nastaju ugovorna prava i obveze između Ugovornih strana.
Nabavna cijena: cijena Usluge i njezina valuta navedena u Narudžbenici. Nabavna cijena uključuje troškove navedene i podrobnije opisane u Narudžbenici (ili ponudi). Jedinične/ukupna cijena Usluge ne sadrži u sebi obračunat iznos PDV-a već će se isti posebno obračunati i iskazati na računu kojeg Izvršitelj ispostavlja HOSTIN d.o.o.. Ako se izvršava Usluga koja je oslobođena plaćanja PDV-a, na računu treba biti navedeno da PDV nije zaračunat i po kojoj osnovi.
Izvršitelj:  ugovorni partner koji izvršava Uslugu Naručitelju u zamjenu za plaćanje.
Zapisnik o izvršenoj usluzi:  dokument unaprijed određenog sadržaja i broja primjeraka koji potvrđuje urednu primopredaju Usluge.

PREDMET

Izvršitelj pruža uslugu HOSTIN d.o.o. u skladu s Izvršiteljevom Ponudom koja čini sastavni dio Narudžbenice.

CIJENA

Jedinične cijene Usluge su fiksne/nepromjenjive za vrijeme važenja ugovornog odnosa. Ugovorne strane izričito utvrđuju da su ukupnom cijenom Usluge obuhvaćeni svi zavisni troškovi, takse, davanja, odnosno svi ostali izdaci koji se mogu pojaviti u tijeku realizacije Narudžbenice, osim PDV-a. Na zahtjev HOSTIN d.o.o. Izvršitelj je dužan predočiti izračun cijene na temelju količine i detaljnog tehničkog sadržaja.

PRIJENOS NARUDŽBENICE, USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA)

Izvršitelj ne može prenijeti Narudžbenicu (u cijelosti, a ni djelomično) trećoj strani, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.
Izvršitelj ne može svoja potraživanja po Narudžbenici ustupiti (cedirati) trećoj strani, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.
Prethodna pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja.

PRIHVAĆANJE NARUDŽBENICE

Na temelju ponude, Naručitelj dostavlja Izvršitelju Narudžbenicu za izvršenje Usluge. Izvršitelj prihvaća Narudžbenicu i OUU u roku od 5 radnih dana nakon primitka Narudžbenice u pisanoj formi sukladno navedenom u Narudžbenici.
Stranke će također smatrati da su Narudžbenica i OUU prihvaćeni ako Izvršitelj ne potvrdi Narudžbenicu u gore navedenom roku, ali u tom roku izvrši Uslugu navedenu u Narudžbenici.

IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

 
 • broj Ugovora
 • pečat i potpis ovlaštene osobe IZVRŠITELJa
 • datum DVO i rok plaćanja
 • druge podatke u skladu s važećim zakonskim propisima
 • Po izvršenju Usluge IZVRŠITELJ će HOSTIN-u ispostaviti račun za izvršenu Uslugu u roku od  najkasnije 3 (tri) dana od dana obostrano potpisanog Zapisnika o izvršenoj usluzi. Prije ispostavljanja računa IZVRŠITELJ je dužan posjedovati obostrano potpisan Zapisnik o izvršenoj usluzi.
  Datum računa i datum izvršenja Usluge na računu mora biti identičan datumu primopredaje Usluge  na Zapisniku o izvršenoj usluzi. 
   
  Račun mora, pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u, sadržavati i slijedeće:

 
Plaćanje će se vršiti na osnovu sljedećeg dokumenta:
  
 • jedan (1) original Računa

Račun mora biti naslovljen na:
HOSTIN d.o.o.
Šubićeva 29, 10000 Zagreb
 
 
i biti dostavljen na sljedeću adresu:      
 
Hostin d.o.o.
P.P. 52
10144 Zagreb
 
Pod pretpostavkom da je račun ispravan, odnosno da je izdan sukladno odredbama ovog članka, HOSTIN će isti račun platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa (DVO-a). DVO nastaje danom obostranog potpisa Zapisnika o izvršenim uslugama.
 
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan, ista će se podmiriti sljedeći radni dan. Za potrebe ovog članka ugovorne strane suglasno utvrđuju da se radnim danom smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.
 
U slučaju da račun nije ispravan, odnosno da nije izdan sukladno odredbama ovog članka HOSTIN će IZVRŠITELJU vratiti original računa na ispravak, a IZVRŠITELJ je dužan ispravan račun ponovo dostaviti HOSTIN-u u roku od 3 (tri) dana.
 
HOSTIN je dužan platiti samo stvarno preuzetu količinu Usluge.
Za svako zakašnjelo plaćanje obveza po ovom Ugovoru izvan ugovorenog roka IZVRŠITELJ će obračunati, a HOSTIN  platiti važeću zakonsku zateznu kamatu i to od datuma dospijeća obveza do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir broj kalendarskih dana u godini. Kupac se obvezuje platiti račun za obračunate kamate u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana obračuna.


ROK IZVRŠENJA USLUGE

Izvršitelj će izvršiti uslugu HOSTIN-u u roku navedenom u Narudžbenici.
Rokovi se računaju kalendarski, osim ukoliko nije posebno regulirano da je riječ o računanju rokova prema radnim danima. Radnim danom smatra se svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom. Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne u dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje/ispunjenje obveze ističe naredni radni dan.


OBVEZE HOSTIN-a

Izvršitelju omogućiti pristup lokaciji na kojoj će se obavljati Usluge u slučajevima kada se iste obavljaju na lokaciji HOSTIN-a.
Pravovremeno imenovati osobu ovlaštenu za obavljanje nadzora nad vršenjem usluga (nadzornik).
Pravovremeno dati prigovore Izvršitelju na njegove propuste koje isti eventualno učini prilikom izvršenja ugovorenih Usluga.
Nadzornik je dužan odmah po izvršenju Usluge, pod uvjetom da na istu nema primjedbi, potpisati Zapisnik o izvršenoj usluzi.

OBVEZE IZVRŠITELJA

Uslugu izvršiti kao specijalizirano društvo za ovu vrstu usluga u skladu s Narudžbenicom i njezinim sastavnim dijelovima, važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke.
Izvršitelj je dužan osigurati potrebnu opremu, alat i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvršenje ugovorenih Usluga.
Tijekom izvršenja Usluge na lokaciji HOSTIN-a pridržavati se mjera zaštite prema Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara i drugim HOSTIN mjerama zaštite tehničke sigurnosti. U slučaju odstupanja od takvih mjera isključivo je odgovoran Izvršitelj.
Izvršitelj odgovara za svoje radnike, mehanizaciju, opremu i alat.
Za eventualnu štetu na imovini HOSTIN-a ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvršenja Usluge krivnjom ili nepažnjom Izvršitelja, odgovoran je isključivo Izvršitelj, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi.
Izvršitelj odgovara HOSTIN-u zbog nekvalitetno izvršene Usluge, odnosno, neizvršenja Usluge u ugovorenom roku.

SUDJELOVANJE PODIZVRŠITELJA

Izvršitelj je dužan Uslugu osobno izvršiti, odnosno Izvršitelj ima pravo ustupiti djelomično izvršenje Usluge samo onom podizvršitelju kojeg je naveo u svojoj ponudi, a koju je HOSTIN d.o.o. prihvatio. Ukoliko Izvršitelj u svojoj ponudi nije naveo podizvršitelja, a u toku izvršenja Usluge se pokaže potreba za njegovim angažmanom, ili ukoliko Izvršitelj odluči umjesto dotadašnjeg, ili pored dotadašnjeg podizvršitelja angažirati drugog/novog podizvršitelja, prije angažmana istog Izvršitelj je dužan ishoditi pisanu suglasnost HOSTIN-a.
Data suglasnost Izvršitelju na angažman podizvršitelja nema utjecaja na pravne odnose i međusobna prava i obveze između Izvršitelja i HOSTIN-a niti oslobađa Izvršitelja od odgovornosti za izvršenje Narudžbenice. Izvršitelj odgovara za izbor podizvršitelja i za njegov rad.

NADZOR

HOSTIN d.o.o.se obvezuje da će pravovremeno, prije početka započinjanja s izvršavanjem Usluge, pisanim putem obavijestiti Izvršitelja o imenima svojih radnika koji će obavljati nadzor nad izvršenjem usluga (u daljnjem tekstu: nadzornik) tj. da li se Usluge izvršavaju na način kako je to regulirano Narudžbenicom. Izvršitelj je dužan omogućiti nesmetano obavljanje ovog nadzora te je dužan postupati po svim nalozima nadzornika.
Nadzornik je ovlašten djelovati isključivo u okviru Narudžbenice te je između ostalog ovlašten odobriti ili osporiti Izvršiteljev obračun izvršenih Usluga. Svaki nalog nadzornika koji bi značio prekoračenje opsega posla ugovorenih Narudžbenicom nema pravne važnosti  i ne obavezuju niti Izvršitelja niti HOSTIN.
Nadzornik je ovlašten zaustaviti daljnje izvršavanje Usluge ukoliko utvrdi da Izvršitelj istu ne izvršava sukladno uvjetima Narudžbenice, mjerodavnim propisima, standardima i  pravilima struke. Nadzornik je između ostalog ovlašten potpisati ili osporiti Zapisnik o izvršenoj usluzi.
Ukoliko Izvršitelj smatra da bi postupanje po nalozima nadzornika bilo štetno po HOSTIN, Izvršitelj je dužan o tome odmah upozoriti HOSTIN pisanim putem. Ukoliko od strane HOSTIN-a bude dan pisani odgovor kojim se potvrđuje poduzimanje naloga nadzornika, Izvršitelj ga je dužan izvršiti, a odgovornost od eventualnih šteta u tom slučaju prelazi na HOSTIN.
Ukoliko u toku izvršenja Usluge, Izvršitelj mimo naloga nadzornika, utvrdi da bi u cilju kvalitetnog izvršenja Usluge, ili u cilju sprječavanja nastanka mogućih šteta, bilo potrebno Uslugu drugačije izvršiti, odnosno ne izvršiti koji dio ugovorene Usluge, ili izvršiti dodatne Usluge koje nisu obuhvaćene Narudžbenicom, dužan je o tome odmah obavijestiti nadzornika te o istome zatražiti pisano očitovanje HOSTIN-a. Ukoliko isto ne učini, odgovara HOSTIN-u za time pretrpljenu štetu.
HOSTIN d.o.o.ima pravo u svakom trenutku izvršiti promjenu nadzornika te je dužna o istoj promjeni u primjerenom roku obavijestiti Izvršitelja.

PRIMOPREDAJA  USLUGE

Izvršitelj je dužan odmah po dovršetku Usluge obavijestiti HOSTIN o izvršenoj Usluzi. Po primitku navedene obavijesti, ugovorne strane će započeti postupak primopredaje u prisutnosti nadzornika i ovlaštenog predstavnika Izvršitelja.
U slučaju da prilikom primopredaje ne budu utvrđeni nikakvi nedostaci, ovlašteni predstavnici ugovornih strana sastaviti će Zapisnik o izvršenoj usluzi.
Međutim, ukoliko se prilikom primopredaje ustanovi postojanje nedostataka, tada ne dolazi do primopredaje Usluge, već će ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana u tom slučaju sastaviti i potpisati zaseban Zapisnik, u kojem će utvrditi prirodu utvrđenih nedostataka te odrediti rok za njihovo otklanjanje. Izvršitelj je dužan po sastavljanju takvog Zapisnika odmah pristupiti otklanjanju nedostataka, o svom trošku.
Ukoliko Izvršitelj odmah ne pristupi otklanjanju utvrđenih nedostataka ili/i ne otkloni utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zasebnom Zapisniku, HOSTIN d.o.o.ima pravo za otklanjanje istih angažirati treću osobu na teret i rizik Izvršitelja.
HOSTIN d.o.o.zadržava pravo na naknadu štete koju je zbog takvih nedostataka pretrpio.

IZJAVA O KVALITETI IZVRŠENIH USLUGA

Izvršitelj ovim OUU izjavljuje kako će Uslugu koja je predmet Narudžbenice izvršiti pažnjom dobrog stručnjaka, uz primjenu i poštivanje svih meritornih standarda i pravila struke, kao i mjerodavnih propisa za ugovorenu vrstu Usluga.

UGOVORNA  KAZNA

Ako Izvršitelj kasni u ispunjenju svoje ugovorne obveze, ili istu u ugovorenom roku neuredno ispuni, biti će dužan platiti HOSTIN-u ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja do potpunog, odnosno urednog ispunjenja, u visini 0,2 % od vrijednosti Narudžbenice.  Maksimalan iznos ugovorne kazne kojeg HOSTIN d.o.o.ima pravo naplatiti po svakom slučaju zakašnjenja, sukladan je duljini trajanja naknadnog roka kojeg je HOSTIN d.o.o.odredila za ispunjenje obveze od strane Izvršitelja. Ukoliko u naknadnom roku Izvršitelj ne ispuni svoju obvezu, Narudžbenica se ima smatrati raskinutom.
HOSTIN d.o.o.ima pravo naplatiti ugovornu kaznu i kad iznos ostvarene ugovorne kazne premašuje visinu štete koju je HOSTIN d.o.o.pretrpjela zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ugovorne obveze od strane Izvršitelja, a i kad HOSTIN d.o.o.nije pretrpio nikakvu štetu.
Izvršitelj pristaje ispostaviti račun umanjen za iznos obračunate ugovorne kazne ili knjižno odobrenje u roku od  5 dana od obostrano prihvaćene vrijednosti obračuna, a ukoliko to ne učini, HOSTIN d.o.o. isplaćuje ukupnu cijenu umanjenu za iznos obračunane ugovorne kazne.

VIŠA SILA

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon izdavanja Narudžbenice, a prije dospjelosti ugovorne obveze, koji se u vrijeme ispostave Narudžbenice nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga ugovorna strana.
Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo trajno i potpuno nemoguće, prestaje i obveza druge ugovorne strane, a u odnosu na Narudžbenicu smatrat će se da je isti prestao po sili zakona.
Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo samo djelomice nemoguće, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem (telefaksom, poštom preporučeno) najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka/prestanka događaja, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te joj predočiti relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja i njenih posljedica, kao i opseg i procijenjenu duljinu trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ovakve obavijesti.
Ukoliko je zbog nastupa više sile Izvršitelj onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza, HOSTIN d.o.o.zadržava pravo storniranja Narudžbenice, bez ikakvih štetnih posljedica po sebe, s čime je Izvršitelj neopozivo suglasan.

ČUVANJE POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane za Narudžbenicu i njezinu realizaciju, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnima trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Narudžbenice.
Ova obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:
(I) javno poznate informacije, ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila, ili
(II) informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma Narudžbenice, ili
(III) informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija, ili
(IV) informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon.
Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.
Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja Narudžbenice.

RASKID

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ugovorni odnos ukoliko druga ugovorna strana krši odredbe ovih OUU i Narudžbenice, odnosno ne izvršava preuzete ugovorne obveze na način i u utvrđenim rokovima, a navedene propuste ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.

Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju pisanim putem, poštom preporučeno, čime naknadni rok počinje teći. Ukoliko u navedenom roku prekršitelj ne uskladi svoje ponašanje sa svojim ugovornim obvezama, Narudžbenica se smatra raskinutom bez potrebe davanja ikakvi daljnjih obavijesti ili izjava.

Ukoliko iz držanja koje od ugovornih strana proizlazi kako ista neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom primjerenom roku, ili ista izjavi da istu neće uopće ispuniti, Narudžbenica se može raskinuti bez davanja naknadnog roka za ispunjenje.

HOSTIN d.o.o.također ima pravo u bilo koje vrijeme i s trenutnim učinkom raskinuti Narudžbenicu, ako nad Izvršiteljem bude otvoren stečajni ili likvidacijski postupak ili isti postane insolventan. U slučaju raskida Narudžbenice iz navedenog razloga, HOSTIN d.o.o.neće biti dužan Izvršitelju podmiriti bilo koji iznos naknade štete uslijed prijevremenog raskidanja Narudžbenice, ali zadržava pravo potraživati time prouzročenu štetu.
          
RJEŠAVANJE  SPOROVA

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.
Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Za sve ono što nije regulirano Narudžbenicom i ovim OUU primjenjivat će se primarno odredbe Zakona o obveznim odnosima